Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

PlanID 7060 N-14 Voll

KUNNGJERING VEDTEKEN PLAN - PLANID 7060 - REGULERINGSPLAN (DETALJ) - NÆRINGSOMRÅDE 14 - VOLL

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Klepp kommunestyre i møte den 18.09.2017, sak 43/17, vedteke detaljreguleringsplan for Næringsområde 14 - Voll med tilhøyrande bestemmelsar og planomtale.

Planforslaget har tidlegare vore lagt ut til offentleg ettersyn.

Kommunestyrevedtaket kan klagast på til Fylkesmannen i Rogaland innan tre veker frå kunngjeringsdato. Klagen må vere sendt seinast tre veker etter at du tok i mot dette brevet.Eventuell klage må setjast fram skriftleg og sendast til Klepp kommune. Når det gjeld framsetjing av klage vert det vist til kapittel 6 i forvaltningslova. Kommunen har etter forvaltningslova plikt til å rettleie ved eventuell klage.

Vedtekne dokumenter i plansaka finn du under:

Særutskrift av møtebok

Plankart

Planbestemmelsar

Planomtale