Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

PlanID 6291 - Eskervegen 1-5 Tjøtta

Kunngjering vedteken plan

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Klepp kommunestyre i møte den 9.11.2015 vedteke følgjande plan:

• Sak 80/15, "PlanID 6291 – Reguleringsplan (detalj) – Eskervegen 1 - 5 - Tjøtta ", med tilhøyrande bestemmelsar datert 21.9.2015 og planomtale datert 21.9.2015.
Melding om vedtaket blei kunngjort i Jærbladet den 16.11.2015.

PlanID 6291 – Reguleringplan (detalj) – Eskervegen 1 – 5 - Tjøtta"
Klepp kommune har i samarbeid med Svanholmen Invest AS og Dimensjon Rådgivning AS utarbeidd forslag til reguleringsplan med detaljregulering av planområdet. Planen blei lagt fram til ny førstegongsbehandling 26.5.2015 og ny offentleg ettersyn sommeren med frist til innspel innan 3.8.2015. Innspel med betydning er teke med i plankonseptet.

Alle dokumenta i saka kan du finne i:


Møtekalenden under politikk og innsyn og Smartkommune

eller ved å klikke på lenkene under:

Særutskrift av møtebok kommunestyret 9.11.2015

Plankart

Planbestemmelsar

Planomtale

Innkomne merknader

Illustrasjonar frå arkitekt

Sol- og skyggediagram

Støyrapport

Særutskrift av møtebok 1. gongsbehandling


Klageadgang
Kommunestyrevedtaka kan klagast på til fylkesmannen i Rogaland innan tre veker frå kunngjeringsdato 16.11.2015. Eventuell klage må setjast fram skriftleg og sendast til Klepp kommune. Når det gjeld framsetting av klage vert det vist til kap 6. i forvaltningslova. Kommunen har etter forvaltningslova plikt til å rettleie ved eventuell klage.