Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

PlanID 4300 Tine SA

OFFENTLEG ETTERSYN - PLANID 4300 - REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR INDUSTRIOMRÅDE TINE SA, KLEPP STASJON

Hovudutval for lokal utvikling vedtok i møte den 12.06.2018, sak 48/18 å legge detaljregulering for Industriområde Tine SA på Klepp stasjon med tilhøyrande bestemmelsar og planbeskrivelse, alle datert 24.5.2018, ut til offentleg ettersyn.

Planforslaget legg til rette for at Tine SA kan utvide med nye bygg til industri og kontor. Det eksisterande kjøle- og fryselageret kan byggjast på i høgda med inntil 6 meter. Maksimal byggjehøgde for andre bygg blir auka frå 9 meter til inntil 14 meter over terreng.

Planforslaget med alle vedlegg finn du under. 

Utskrift av møtebok 1. gongs behandling

Plankart

Planbeskrivelse

Planbestemmelsar

Merknader til varsel om oppstart

Illustrasjonar

Sol/skuggeforhold

Støyrapport

 

Synspunkt/merknader kan sendast til postmottak@klepp.kommune.no eller Klepp kommune, postboks 25, 4358 Kleppe, innan 29.8.2018.

Alle merknader blir referert og kommentert i saksutgreiinga til hovudutval for lokal utvikling og kommunestyret, og det er derfor ikkje vanleg å gje skriftleg tilbakemelding til den enkelte.

Vi ber om at eventuelle leigetakarar blir informerte om planarbeidet.