Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

PlanID 4300 Reguleringsplan Industriområde - Tine SA

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Klepp kommunestyre i møte den 19.11.2018, sak 75/18, vedteke detaljregulering for Industriområde Tine SA på Klepp stasjon med tilhøyrande bestemmelsar og planomtale.

Kunngjering av planvedtaket er annonsert i Jærbladet 07.12.2018.

Forslaget til reguleringsplan var lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 29.06. – 29.08.2018. Offentleg ettersyn vart varsla i Jærbladet 29.06.2018. Grunneigarar og naboar vart varsla med brev datert 27.06.2018. Planforslaget var også publisert på kommunen si nettside.

 

Dokument i saka

Utskrift av møtebok

Plankart

Planbeskrivelse

Planbestemmelser