Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

PlanID 4300 - Industriområde Tine SA

 

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

Aros Arkitekter AS gir med dette, i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

PlanID 4300 - Detaljregulering - Industriområde Tine SA, Klepp stasjon.

Planavgrensning fremgår av vedlagt kart. Mindre justeringer eller innskrenking av denne kan forekomme i løpet av planprosessen.

Kart med plangrense

Planområdet er på ca. 35 daa og er i gjeldende reguleringsplan 4130 - Reguleringsendring nr. 6, Klepp st. (PlanID 4130) avsatt til industri. Planarbeidet vil i hovedsak omfatte endring av høyder for en del eksisterende bebyggelse, sammen med mindre endringer av plankartet. Området er avsatt i gjeldende kommuneplan for Klepp kommune til sentrumsformål.

 

Informasjonsmøte

Klepp kommune inviterer til åpent informasjonsmøte om planarbeidet onsdag 25. oktober kl 19:00 på Engelsvoll skole. Møtet er åpent for alle.

 

Oppstart av planarbeidet vil bli varslet i Jærbladet og på Klepp kommunes hjemmeside.

Det er vurdert at planarbeidet ikke faller inn under krav om konsekvensutredning.

 

Videre varsles det om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale etter plan- og bygningslovens § 17-4 mellom Tine SA og Klepp kommune, parallelt med reguleringsarbeidet. Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

 

Eventuelle innspill og kommentarer til planarbeidet bes sendt innen 10.11.2017 til:

Aros Arkitekter AS v/ Kristin B. Kvaløy, Langgata 10, 4306 Sandnes (eller per e-post til kbk@aros.no) med kopi til Klepp kommune, Postboks 25, 4358 Kleppe (eller til postmottak@klepp.kommune.no).

Merknader vil normalt ikke bli besvart direkte, men vil bli referert og kommentert av kommunen når planforslaget legges frem for politisk behandling.

En vil be om at eventuelle leietakere blir informert om planarbeidet.