Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

PlanID 4290 Industrivegen 1b og 1c

OFFENTLEG ETTERSYN

Hovudutval for lokal utvikling vedtok i møte 23.01.2018, sak 10/18, å legge detaljreguleringsplan for planID 4290 Industrivegen 1b-1c ut til offentleg ettersyn.

Planforslaget tilrettelegg for konsentrert busetnad i form av rekkehus/kjedebustader og eit leiligheitsbygg. Planforslaget viser også ein felles leikeplass.

Kommunen skal forhandle fram ein utbyggingsavtale med dei private utbyggarane parallelt med reguleringsarbeidet.

Planforslaget med alle vedlegg kan sjåast i ekspedisjonen i Klepp rådhus eller ved å klikke på lenkene under.

Synspunkt/merknader kan sendast til postmottak@klepp.kommune.no eller Klepp kommune, postboks 25, 4358 Kleppe, innan 09.03.2018.


Særutskrift av møtebok

Plankart

Bestemmelsar

Planbeskrivelse

ROS-analyse

Støyrapport

Illustasjon uteområde

Illustrasjon inkl solstudie

Renovasjonsteknisk plan

VA notat