Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

PlanID 4290 Industrivegen 1b og 1c

JoB Arkitekter AS på vegne av B&D Utvikling AS varslar oppstart av detaljreguleringsplan for Industrivegen 1b og 1c, plan ID 4290 på Klepp stasjon.

 

Oversiktskart med planavgrensing

 

Planområdet ligger på østsiden av Industrivegen vis a vis Tine AS. Formålet med planen er å tilrettelegge for boliger og tilhørende infrastruktur.

Det kan bli aktuelt å invitere grunneigarar og andre som har interesse i planarbeidet til informasjons-/drøftingsmøte før planane blir lagt fram for politikarane i hovudutval for lokal utvikling.

 

INFORMASJONSMØTE

Klepp kommune / B&D utvikling AS inviterer til ope informasjonsmøte om planarbeidet onsdag 25 oktober kl. 1900 på Engelsvoll skole. Møtet er ope for alle, også dei som ikkje får dette brevet.

Planforslaget er i tråd med gjeldande kommuneplan

I samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 blir det og varsla at det blir forhandla fram utbyggingsavtale parallelt med reguleringsplanarbeidet.

Klepp kommune har som ansvarleg planmyndigheit vurdert at planarbeidet ikkje kjem inn under FOR-2017-06-21-854: Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.

Oppstart av planarbeidet blir varsla i Jærbladet og på Klepp kommune si heimeside www.klepp.kommune.no, under ”BYGG, MILJØ OG NÆRING” → Reguleringsplanar →” Varsel om regulering”.

Merknader/synspunkt til varsel om planoppstart og utbyggingsavtale kan sendast til tor@jobarkitekter.no eller JoB Arkitekter AS, Madlastokken 18, 4042 Hafrsfjord, innan 27.oktober 2017.

Vi gjer merksam på at det ikkje er utarbeidd forslag til reguleringsplan på dette stadiet. Forslag til reguleringsplan vil bli utarbeidd etter at merknader er kome inn.

Alle merknader blir referert og kommentert i saksutgreiinga til hovudutval for lokal utvikling og kommunestyret, og det er derfor ikkje vanleg å gje skriftleg tilbakemelding til den enkelte. Saksframlegg med vedlegg som skal til politisk behandling, vil bli lagt ut ei veke før møtet på www.klepp.kommune.no under ”POLITIKK OG INNSYN” → ”Møtekalender” → ”Hovudutval for lokal utvikling”. Klikk på aktuell møtedag for å få fram saksliste.

Vi ber om at eventuelle leigetakarar blir informert om planarbeidet.