Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

PlanID 4280 - Reguleringsplan - Anda - Klepp st

Hovudutval for lokal utvikling vedtok i møte 18.06.2019, å leggje ut områderegulering for Anda, Klepp stasjon ut til offentleg ettersyn.

Planforslaget viser eit nytt byggjeområde som legg til rette for om lag 400 bustader og barnehage på Anda. Planen avklarar også flaumsikring av busetnaden. I tillegg er hovudgang- og sykkelruta frå Klepp mot Jærbanen og kryssingspunkt for mjuke trafikantar tema. Ny organisering av overgang mellom buss og tog blir og tatt opp.

INFORMASJONSMØTE Som del av offentleg ettersyn av områderegulering for Anda, Klepp stasjon inviterer Klepp kommune til ope informasjonsmøte 20. august klokka 18.00 på Engelsvoll skule.

Kommunen vil presentere planforslaget. Møtet er ope for alle.

Synspunkt/merknader kan sendast til postmottak@klepp.kommune.no eller Klepp kommune, postboks 25, 4358 Kleppe, innan 2. september 2019.

 

Dokumenter i saka:

Utskrift av møtebok, 1. gongs behandling

Plankart

Planbestemmelsar

Planomtale

Planbeskrivelse Sweco

ROS-analyse

Merknader