Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

PlanID 2019010 Detaljregulering Tuhagen B1

Prosjektil Areal AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Plan 2019010 Detaljregulering for Tuhagen B1, Tu


Planområdet er på ca.2,6 daa og omfatter eiendommen gnr.17, bnr.124 med adresse Postvegen 15 på Tu.


Området er i gjeldende plan regulert til blokkbebyggelse (bolig) med tilhørende parkering. I stedet for boligblokk, som i gjeldende plan, vil det bli vurdert en kombinasjon av rekkehus og leilighetsbygg. Hensikten med planarbeidet er å regulere området til boligbebyggelse med tilhørende uteoppholdsområder og parkering.
Planområdet består i dag av eksisterende nærings-/industribygg samt et gass-anlegg som forsyner nærområder med naturgass. Næringsbygget og gassanlegget ligger midt på tomten og ønskes revet for å gi plass til ny bebyggelse.


Forslagstiller har vært i kontakt med eier av gasstanken, Norsk Gassnett A/S, og informert om at gasstanken må fjernes i forbindelse med realisering av boligprosjektet. Løsning på behov for gassleveranse til eksisterende eneboliger i nærområdet, som i dag skjer fra gasstanken, vil bli en egen prosess uavhengig av planprosessen for dette boligprosjektet. Forslagstiller er ikke kjent med om det vil bli gassleveranse fra samme leverandør som i dag eller en annen løsning. Ved evt. spørsmål om gassleveransen ta kontakt med dagens gassleverandør som er Norsk gassnett A/S.


I kommuneplanen for Klepp vises planområdet som eksisterende boligbebyggelse. Klepp kommune har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning.
For mer utdypende informasjon om planforslaget, se planinitiativ på Klepp kommunes og Prosjektils nettsider. Her finnes planinitiativ og oppstartsmøtereferat som forklarer mer om hva som planlegges på tomten.


Eventuelle innspill sendes til: Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: martin.lillesand@prosjektil.no innen 18.12.2019, med kopi til Klepp kommune; plansjefen, postboks 25, 4358 Klepp eller til postmottak@klepp.kommune.no.

Mottatte merknader til melding om oppstart blir ikke besvart i eget brev, men blir vurdert og kommentert ved planutarbeidelsen og når planforslaget legges fram til politisk behandling. Varsel om planoppstart framgår også på kommunens og Prosjektils nettsider.

 

Dokumenter:

Planinitiativ 14.8.19 Tuhagen

Varslingkart

Referat oppstartsmøte 19.8.19