Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

PlanID 2019007 - Orstad hageby

K A P gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om oppstart av detaljregulering innenfor planområdet til Plan 3380 Orstad.

Planinitiativ

Planavgrensing

Referat frå oppstartsmøte

Foreløpig skisse

Formålet med reguleringsarbeidet er å bestemme plassering og utforming av ny boligbebyggelse i B3, OPTB2 og del av OPTB1, samt avsette areal til uteopphold og lek, tun og parkering, I planarbeidet vil rammene for OPTB1 (Helsehuset), samt evt bevaring av låve i østre del, bli vurdert. Planarbeidet utføres i tråd med gjeldende regulering og kommuneplan.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 blir det også varslet at det blir forhandlet frem utbyggingsavtale parallelt med reguleringsplanarbeidet.

Klepp kommune har som ansvarlig planmyndighet vurdert at planarbeidet ikke kommer inn under FOR-2014-12-19-1726: Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.

Eventuelle merknader eller kommentarer bes sendt innen 30.08.2019 til K A P - Kontor for Arkitektur og Plan as, Strandkaien 44, 4005 Stavanger eller til hl@kap.no

Alle merknader blir referert og kommentert i saksutgreiinga til hovudutval for samfunn og kultur og kommunestyret, og det er derfor ikkje vanleg å gje skriftleg tilbakemelding til den enkelte.

Saksframlegg med vedlegg som skal til politisk behandling, vil bli lagt ut ei veke før møtet på www.klepp.kommune.no under POLITIKK OG INNSYN → Møtekalender og politiske saksdokument→ Hovudutval for samfunn og kultur. Klikk på aktuell møtedag for å få fram saksliste.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert om planarbeidet.