Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

PlanID 1880 Idrettsvegen - Myrvegen

Hovudutval for lokal utvikling vedtok i møte 09.04.2019, sak 27/19 å legge detaljregulering for Idrettsvegen - Myrvegen med tilhøyrande bestemmelsar og planomtale, alle datert 22.3.2019, ut til offentleg ettersyn.

Planforslaget er ein detaljregulering utarbeidd av Prosjektil som viser 20 bustader samt leikeareal.

Utbyggingsavtale I samsvar med Plan- og bygningsloven § 17-4 blir det forhandla fram utbyggingsavtale parallelt med detaljplanen.

Planforslaget med alle vedlegg kan sjåast på i papirform på Klepp bibliotek.

Synspunkt/merknader kan sendast til postmottak@klepp.kommune.no eller Klepp kommune, postboks 25, 4358 Kleppe, innan 24.05.2019.

Alle merknader blir referert og kommentert i saksutgreiinga til hovudutval for lokal utvikling og kommunestyret, og det er derfor ikkje vanleg å gje skriftleg tilbakemelding til den enkelte.

Vi ber om at eventuelle leigetakarar blir informerte om planarbeidet.

 

Dokument i saka

Særutskrift av møtebok

Plankart

Planbestemmelsar

Planomtale/planbeskrivelse

Illustrasjonsplan