Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

PlanID 1880 Idrettsvegen - Myrvegen

PlanID 1880 Detaljregulering Idrettsvegen – Myrvegen, Kleppe  

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved at det i privat regi er igangsatt arbeid med detaljregulering til boligformål for eiendommene gnr.1, bnr. 80, 119, 180, 396, 424 og 2201, Kleppe.

Planområdet omfatter totalt et areal på 7,4 daa, hvorav eiendommene som planlegges utbygd utgjør 6,4 daa.

Planområdet er i kommuneplan for Klepp avsatt som nåværende boligbebyggelse. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for flere boliger. Det stilles ikke krav om konsekvensutredning.

Klepp kommune inviterer til åpent informasjonsmøte om planarbeidet onsdag 3.oktober kl.18.00 i formannskapssalen i Klepp rådhus. Møtet er åpent for alle. Eventuelle innspill kan sendes til: Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: trond@prosjektil.no, med kopi til Klepp kommune innen 16.oktober 2018.

Alle innspill blir referert og kommentert i saksutgreiinga til hovudutval for lokal utvikling og kommunestyret, og det er derfor ikke vanlig å gi skriftlig tilbakemelding til den enkelte.

Saksframlegg med vedlegg som skal til politisk behandling, vil bli lagt ut ei uke før møtet på www.klepp.kommune.no under ”POLITIKK OG INNSYN” → ”Møtekalender” → ”Hovudutval for lokal utvikling”. Klikk på aktuell møtedag for å få fram saksliste.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert om planarbeidet.

 

Dokumenter:

Planinitiativ

Varslingskart

Referat frå oppstarsmøte

Varslingsbrev