Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

PlanID 1840 Kornvegen

OFFENTLEG ETTERSYN - PLANID 1840 - REGULERINGSPLAN (DETALJ) - KORNVEGEN 56, KLEPPE

Hovudutval for lokal utvikling vedtok i møte den 28.08.2018, sak 58/18 å legge detaljregulering for Kornvegen 56, Kleppe med tilhøyrande bestemmelsar og planomtale ut til offentleg ettersyn.

Planforslaget viser seks bustader på eit område på om lag to dekar. To av bustadane som er vist er einebustader og fire er einebustader i rekke.

 

Synspunkt/merknader kan sendast til mailto:postmottak@klepp.kommune.noeller Klepp kommune, postboks 25, 4358 Kleppe, innan 22. oktober 2018.

 

Alle merknader blir referert og kommentert i saksutgreiinga til hovudutval for lokal utvikling og kommunestyret, og det er derfor ikkje vanleg å gje skriftleg tilbakemelding til den enkelte.

 

Dokumenter i saka

Særutskrift av møtebok

Plankart

Planbestemmelsar alternativ 1

Planbestemmelsar alternativ 2

Planomtale

Sol/skyggeforhold

Illustrasjonar

Notat frå møte 2.6.18

Brev frå Sjo Fasting arkitekter

Einebustad tomt 1-4

Einebustad tomt 5-6