Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

PlanID 1840 Kornvegen 56

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Prosjektil Areal AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

PlanID 1840 – Detaljregulering Kornvegen 56, Kleppe

 

Kart over planområde

 

I samsvar med plan- og bygningslovens § 17-4 varsles det også om at det startes forhandlinger om utbyggingsavtale parallelt med reguleringsarbeidet.

Planområdet omfatter ca. 2 daa, og består av følgende eiendommer (gnr/bnr): 1/225, 1/1234, 1/1235, 1/47, samt en mindre del av eiendom 1/2050. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av boliger i form av småhusbebyggelse. I gjeldende kommuneplan for Klepp kommune er planområdet disponert til boligbebyggelse. Formålet med planarbeidet er i tråd med kommuneplanen. Planområdet er regulert til bolig i form av småhusbebyggelse, felt 2b, i gjeldende reguleringsplan for området PlanID 1460 - Kleppestemmen.


Klepp kommune har som ansvarlig planmyndighet vurdert at planarbeidet ikke kommer innunder FOR-2017-06-21-854: Forskrift om konsekvensutredninger.

Planoppstart er også kunngjort i Jærbladet og på Klepp kommunes hjemmeside www.klepp.kommune.no, under «BYGG, MILJØ OG NÆRING»  «Reguleringsplaner»  «Varsel om regulering».

Merknader/synspunkt til varsel om planoppstart og utbyggingsavtale kan sendes til:
Prosjektil Areal AS v/Camilla Bø, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: camilla@prosjektil.no innen 30. oktober 2017.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er utarbeidet forslag til reguleringsplan på dette stadiet. Forslag til reguleringsplan vil bli utarbeidet etter at merknader er mottatt.

Alle merknader blir referert og kommentert i saksfremstillingen til hovudutval for lokal utvikling og kommunestyret, og det er derfor ikke vanlig å gi skriftlig tilbakemelding til den enkelte. Saksfremlegg med vedlegg som skal til politisk behandling, vil bli lagt ut en uke før møtet på www.klepp.kommune.no under «POLITIKK OG INNSYN»  «Møtekalender»  «Hovudutval for lokal utvikling». Klikk på aktuell møtedag for å få frem saksliste.