Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

PlanID 1830 Kleppevarden vest BK18

OFFENTLEG ETTERSYN - PLANID 1830 - REGULERINGSPLAN (DETALJ) - KLEPPEVARDEN VEST BK 18 

Hovudutval for lokal utvikling vedtok i møte den 24.10.2017, sak 84/17 å legge detaljreguleringsplan for Kleppevarden vest BK 18 med tilhøyrande bestemmelsar og planomtale, alle datert 08.09.2017, ut til offentleg ettersyn.

Planforslaget er utarbeidd av Prosjektil Areal AS for Team Bygg AS og viser tomter for to einebustader.

Planforslaget med alle vedlegg kan sjåast på www.klepp.kommune.no, under ”BYGG, MILJØ OG NÆRING” → Reguleringsplanar →”Offentleg ettersyn”, i ekspedisjonen til lokal utvikling på rådhuset eller ved å klikke på dokumenta under.

Særutskrift av møtebok

Plankart

Planbestemmelsar

Planbeskrivelse

Illustrasjonar

Solaplanar

 

Synspunkt/merknader kan sendast til postmottak@klepp.kommune.no eller Klepp kommune, postboks 25, 4358 Kleppe, innan 21.12.2017.

Alle merknader blir referert og kommentert i saksutgreiinga til hovudutval for lokal utvikling og kommunestyret, og det er derfor ikkje vanleg å gje skriftleg tilbakemelding til den enkelte.

Vi ber om at eventuelle leigetakarar blir informerte om planarbeidet.