Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

PlanID 1820 - Rundkøyring Solavegen - Jærhagen

OFFENTLEG ETTERSYN - PLANID 1820 - REGULERINGSPLAN (DETALJ) - RUNDKØYRING SOLAVEGEN - JÆRHAGEN 

Hovudutval for lokal utvikling vedtok i møte den 24.10.2017, sak 82/17 å legge detaljreguleringsplan for Rundkøyring Solavegen - Jærhagen med tilhøyrande bestemmelsar og planomtale, alle datert 14.09.2017, ut til offentleg ettersyn.

Planforslaget er utarbeidd av Dimensjon rådgivning AS for Novaform. Reguleringsplanen legg til rette for utviding av dagens rundkøyring og utbetring av tilkomst til Jærhagen.

Planforslaget med alle vedlegg kan sjåast på www.klepp.kommune.no, under ”BYGG, MILJØ OG NÆRING” → Reguleringsplanar →”Offentleg ettersyn”, i ekspedisjonen i Klepp rådhus eller ved å klikke på dokumenta under.

Særutskrift av møtebok

Plankart

Planbestemmelsar

Planbeskrivelse

Illustrasjon

Rosanalyse

 

Synspunkt/merknader kan sendast til postmottak@klepp.kommune.no eller Klepp kommune, postboks 25, 4358 Kleppe, innan 21.12.2017.

Alle merknader blir referert og kommentert i saksutgreiinga til hovudutval for lokal utvikling og kommunestyret, og det er derfor ikkje vanleg å gje skriftleg tilbakemelding til den enkelte.

Vi ber om at eventuelle leigetakarar blir informerte om planarbeidet.