Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

PlanID 1820 - Rundkøyring Solavegen - Jærhagen

PLANID 1820 - REGULERINGSPLAN (DETALJ) - RUNDKØYRING SOLAVEGEN - JÆRHAGEN 

VEDTEKEN PLAN

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Klepp kommunestyre i møte den 19.02.2018, sak 3/18, vedteke detaljreguleringsplan for Rundkøyring Solavegen - Jærhagen med tilhøyrande bestemmelsar og planomtale.

Kunngjering av planvedtaket blei annonsert i Jærbladet 09.03.2018.

Forslaget til reguleringsplan var lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 03.11.2017 – 21.12.2017. Offentleg ettersyn vart varsla i Jærbladet 03.11.2017. Grunneigarar og naboar vart varsla med brev datert 03.11.2017.

Vedteken plan med bestemmelsar og planomtale finn du under. 

Plandokument i papirformat kan ein få i ekspedisjonen til lokal utvikling på rådhuset.

Særutskrift av møtebok

Plankart

Planbestemmelsar

Planbeskrivelse

Illustrasjon

Rosanalyse

 

Informasjon om klage:
Kommunestyrevedtaket kan klagast på til Fylkesmannen i Rogaland innan tre veker frå kunngjeringsdato. Klagen må være sendt seinast tre veker etter at du tok i mot dette brevet.
Eventuell klage må setjast fram skriftleg og sendast til Klepp kommune, postmottak@klepp.kommune.no eller Klepp kommune, postboks 25, 4358 Kleppe

Når det gjeld framsetjing av klage vert det vist til kapittel 6 i forvaltningslova. Kommunen har etter forvaltningslova plikt til å rettleie ved eventuell klage.

Krav om innløysing eller erstatning i medhald av planen, må vere lagt fram seinast tre år frå
datoen du tok i mot dette brevet, jamfør §§15 - 2 og 15 - 3 i plan- og bygningslova.