Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

PlanID 1810 - Jærvegen sentrum sør

 

 

 

 

Hovudutval for lokal utvikling vedtok i møte 28.08.2018, sak 66/18 å legge områdeplan for Jærvegen sentrum - sør med tilhøyrande bestemmelsar og planomtale, alle datert 10.8.2018, ut til offentleg ettersyn.

Planforslaget er ein områdeplan for Jærvegen mellom «Rema1000» og Fredheimsvegen, og området aust for Jærvegen med bustader og bedehuset. Planen viser utforming av sideareala til dei eksisterande køyrefelta i Jærvegen og  løysingar for gåande og syklande, biltrafikk, grønstruktur og flaumhandtering.

Synspunkt/merknader kan sendast til postmottak@klepp.kommune.no eller Klepp kommune, postboks 25, 4358 Kleppe, innan 22. oktober 2018.

Alle merknader blir referert og kommentert i saksutgreiinga til hovudutval for lokal utvikling og kommunestyret, og det er derfor ikkje vanleg å gje skriftleg tilbakemelding til den enkelte.

Særutskrift av møtebok

Plankart

Planbestemmelsar

Planomtale

ROS-sjekkliste