Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

PlanID 1790 Ny kyrkje Kleppe

Hovudutval for lokal utvikling vedtok i møte 18.10.2016, sak 70/16 å legge reguleringsplan (detalj) for ny kyrkje på Kleppe med tilhøyrande bestemmelsar og planomtale, alle datert 26.9.2016, ut til offentleg ettersyn.
Planforslaget er ein detaljreguleringsplan utarbeidd av Klepp kommune som viser område for nykyrkje på Kleppe.

Planforslaget med alle vedlegg kan sjåast på www.klepp.kommune.no, under ”BYGG, MILJØ OG NÆRING” → Reguleringsplanar →”Offentleg ettersyn” eller i ekspedisjonen til lokal utvikling på rådhuset.

Synspunkt/merknader kan sendast til postmottak@klepp.kommune.no eller Klepp kommune, postboks 25, 4358 Kleppe, innan 12.12.2016.

Alle merknader blir referert og kommentert i saksutgreiinga til hovudutval for lokal utvikling ogkommunestyret, og det er derfor ikkje vanleg å gje skriftleg tilbakemelding til den enkelte.

Under finn du planforslaget med alle vedlegg:

Særutskrift av møtebok

Plankart

Planbestemmelsar

Planomtale

PlanROS