Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

PlanID 1790 Ny kyrkje Kleppe

VEDTEKEN PLAN
Reguleringsplan (detalj) for ny kyrkje på Kleppe


I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Klepp kommunestyre i møte den 13.02.2017, sak 4/17, vedteke reguleringsplan (detalj) for ny kyrkje på Kleppe, planID 1790, med tilhøyrande planomtale og planbestemmelsar.

Planforslaget har tidlegare vore lagt ut til offentleg ettersyn.

Vedtaket kan klagast på til fylkesmannen i Rogaland innan 3 veker frå dags dato. Eventuell klage må setjast fram skriftleg og sendast postmottak@klepp.kommune.no eller Klepp kommune, postboks 25, 4358 Kleppe. Om innhald i klagen vert det vist til § 32 i forvaltningslova.

Under finn du planforslaget med alle vedlegg:

Særutskrift av møtebok

Plankart

Planbestemmelsar

Planomtale