Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

PlanID 1780 - Området ved Kleppheimen

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Klepp kommunestyre i møte den 7.06.2019, sak 45/19, vedteke detaljregulering for området ved Kleppheimen med tilhøyrande bestemmelsar og planomtale.

Kunngjering av planvedtaket blei annonsert i Jærbladet 28.06.2019.

Forslaget til reguleringsplan var lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 18.12 2017 – 09.02.2018. Offentleg ettersyn vart varsla i Jærbladet 15.12.207. Grunneigarar og naboar vart varsla med brev datert 18.12.2017.

Informasjon om klage: Kommunestyrevedtaket kan klagast på til Fylkesmannen i Rogaland innan tre veker frå kunngjeringsdato. Klagen må være sendt seinast tre veker etter at du tok i mot dette brevet. Eventuell klage må setjast fram skriftleg og sendast til Klepp kommune. Når det gjeld framsetjing av klage vert det vist til kapittel 6 i forvaltningslova. Kommunen har etter forvaltningslova plikt til å rettleie ved eventuell klage.

Ei klage blir kommentert av administrasjonen og lagt fram for hovudutval for lokal utvikling. Dersom hovudutvalet tek klagen til følge, blir planen endra i tråd med klagen. Dersom hovudutvalet ikkje tek klagen til følge blir saka sendt til fylkesmannen for endeleg avgjerd.

Krav om innløysing eller erstatning i medhald av planen, må vere lagt fram seinast tre år frå datoen du tok i mot dette brevet, jamfør §§15 - 2 og 15 - 3 i plan- og bygningslova.

 

Dokumenter:

Utskrift av møtebok

Plankart

Planbestemmelsar

Planomtale

ROS-analyse

Merknader til offentleg ettersyn

Illustrasjonsplan trinn 1

Illustrasjonsplan trinn 2

Illustrasjonsplan trinn 3

Fasadeoppriss

Snitt A og B

Sol og skugge planforslag justert 02052019

Sol og skugge ved Kleppheimen

Sol og skugge

Sol skygge

Støyrapport

Brev frå Terje Wiig på vegne av Idar Håland

Avtale mellom utbyggarane

Avgrensa høyring

Uttale avgrensa høyring

Uttale 2 avgrensa høyring

Utskrift av møtebok sluttbehandling

Utskrift av møtebok 1. gongs behandling