Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

PlanID 1770 Kleppelundvegen

Offentleg ettersyn.

Hovudutval for lokal utvikling vedtok i møte den 09.04.2019, sak 26/19 å legge detaljregulering for Kleppelundvegen 1/1792 m/fleire med tilhøyrande bestemmelsar og planomtale, alle datert 22.2.2019 ut til offentleg ettersyn.

Planforslaget legg til rette for 30 nye bustader, fordelt på einebustader, tomannsbustader og ei blokk med 15 bueiningar.

Synspunkt/merknader kan sendast til postmottak@klepp.kommune.no eller Klepp kommune, postboks 25, 4358 Kleppe, innan 11. juni 2019.

Alle merknader blir referert og kommentert i saksutgreiinga til hovudutval for lokal utvikling og kommunestyret, og det er derfor ikkje vanleg å gje skriftleg tilbakemelding til den enkelte.

Dokumenter

Særutskrift av møtebok

Plankart nivå 1

Plankart nivå 2

Planbestemmelsar

Planomtale

Innspel ved varsel om oppstart

Illustrasjon

Sol og skugge

Snitt

Støyrapport