Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Utviding Kleppestemmen barnehage

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Klepp kommunestyre i møte den 23.03.2015 , sak 11/15, vedteke planid 1740 Utvidelse Kleppestemmen barnehage med tilhøyrande bestemmelsar.

Melding om vedtaket vart kunngjort i Jærbladet den 22.05.15.

Forslag til plan med føresegner var lagt ut til offentleg ettersyn 06.11-10.12.14. Offentleg ettersyn vart varsla i annonse i avisa den 10.11.14. Offentlege instansar, grunneigarar og naboar vart varsla med brev datert 06.11.14.

Kommunestyrevedtaket kan klagast på til fylkesmannen i Rogaland innan tre veker frå kunngjeringsdato. Eventuell klage må setjast fram skriftleg og sendast til Klepp kommune. Når det gjeld framsetting av klage vert det vist til kap 6. i forvaltningslova. Kommunen har etter forvaltningslova plikt til å rettleie ved eventuell klage. 

Direkte lenke til kart/smartportalen

Politisk behandling