Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Plan ID 1850 Områderegulering - Kommunehus, kyrkje, akivitetspark

Hovudutval for lokal utvikling vedtok i møte den 15.01.2019, sak 4/19 å legge områderegulering for Kommunehus, kyrkje og aktivitetspark, Kleppe sentrum med tilhøyrande bestemmelsar og planomtale, alle datert 19.12.2018 ut til offentleg ettersyn.

Planforslaget med alle vedlegg kan sjåast under eller i papirform på Klepp bibliotek.

Synspunkt/merknader kan sendast til postmottak@klepp.kommune.no eller Klepp kommune, postboks 25, 4358 Kleppe, innan 8. mars 2019.

Alle merknader blir referert og kommentert i saksutgreiinga til hovudutval for lokal utvikling og kommunestyret, og det er derfor ikkje vanleg å gje skriftleg tilbakemelding til den enkelte.

Vi ber om at eventuelle leigetakarar blir informerte om planarbeidet

 

Dokumenter i saka:

Særutskrift av møtebok

Plankart

Planbestemmelsar

Planomtale

Planprogram

ROS-analyse

Breeam-preanalyse kommunehus

Notat tiltak for å redusere vegtrafikkstøy