Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Områdeplan Orstad felt 12 & 18

Kunngjering av vedteken plan

 

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Klepp kommunestyre i møte den 12.05.2014, sak 24/2014, vedteke ”Planid 3380 -Reguleringsplan (områdeplan) - Orstad felt 12 og 18” med tilhøyrande bestemmelsar og planomtale.

Vedtaksdokument

Smartkommunekart med liste som viser alle dokumentene registrert i saken.

Forslag til plan med føresegner var lagt ut til offentleg ettersyn 04.09.13-11.10.13, og til avgrensa høyring i brev datert 21.02.14. Offentleg ettersyn vart varsla i annonse i Jærbladet den 30.08.14. Offentlege instansar, grunneigarar og naboar vart varsla via dette brevet datert 28.08.13 og via kommunen si nettside.

Kommunestyrevedtaket kan klagast til Fylkesmannen i Rogaland innan tre veker frå kunngjeringsdato. Eventuell klage må setjast fram skriftleg og sendast til Klepp kommune. Når det gjeld framsetting av klage vert det vist til kap 6. i forvaltningslova. Kommunen har etter forvaltningslova plikt til å rettleie ved eventuell klage.