Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Plan 1780 Område ved Kleppheimen

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid og utbyggingsavtale

Sjo Fasting AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens §12-8 og §12-11, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Detaljregulering for område ved Kleppheimen, PlanID 1780 Detaljplan

Se planavgrensing her

Området reguleres til boligformål og offentlig tjenesteyting.Planområdet er i kommuneplan for Klepp sentrum 2011 – 2021 disponert under følgende arealformål: Bolig, Offentlig tjenesteyting samt kombinert byggeformål; bolig, forretning og kontor.

Formålet er i tråd med Kommunedelplanen for sentrum og planarbeidet utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning, jfr. forskrift om konsekvensutredning §5.

Videre varsles det herved om oppstart forhandlinger av utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens §17-4. mellom Tomtespesialisten AS og Klepp kommune.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, berørte naboer, samt grunneiere og rettighetshavere, herunder leietaker, vil få egen melding.

Eventuelle kommentarer kan sendes innen 12.08.15 til:

Sjo Fasting AS v/ Mette Haase, Havnegata 16, 4306 Sandnes, med kopi til Klepp kommune,  postboks 25, 4358 Kleppe.