Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Kleppelundsvegen

 Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan

I samsvar med  plan- og bygningslovens § 12-8 varsles at det i regi av GK Boligutvikling AS er satt i gang arbeid med detaljregulering.

     Kart over planområdet                 

Planområdet ligger i området mellom Kleppelundvegen og Kleppelunden og omfatter et areal på ca.12,4 daa. Formålet med reguleringen er å legge til rette for boligbebyggelse i samsvar med kommuneplanen.

Klepp kommune har vurdert at det ikkje er naudsynt med konsekvensutgreiing, fordi tiltaket ikkje fører til vestentleg verknad for miljø og samfunn etter dei kriteria som kjem fram i § 4 i forskrift om konsekvensutgreiingar.

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes til:

Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: trond@prosjektil.no, innen 16.03.2015.