Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

PlanID 8210 Fritidsbustadfelt Sele Sør

Hovudutval for lokal utvikling vedtok i møte den 10.12.2015, sak 119/15 å legge reguleringsplan for fritidsbustadfelt, Sele sør, med tilhøyrande bestemmelsar og planomtale, datert 23.11.15 ut til offentleg ettersyn.


Planforslaget er ein detaljplan som viser område for fritidsbustader med inntil 17 hytter.

INFORMASJONSMØTE
Som del av offentleg ettersyn inviterer Klepp kommune til ope informasjonsmøte torsdag 28. januar 2016 kl 18.00 i Klepp rådhus i formannskapssalen. Kommunen vil, saman med utbyggjar, presentere planforslaget. Møtet er ope for alle, også dei som ikkje får dette brevet.


Synspunkt/merknader kan sendast til postmottak@klepp.kommune.no eller Klepp kommune, postboks 25, 4358 Kleppe, innan 26.02.16.

Planforslag med alle vedlegg finn du i Møtekalender under politikk og innsyn eller på Smartkommune 

eller ved å klikke på lenkene under:

Utskrift av møtebok

Plankart datert 23.11.2015

Planbestemmelsar

Planomtale

Innkomne merknader

Sjekkliste ROS

Illustrasjon avgrensing vei og parkering