Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Fritidsbebyggelse-Sele

Kunngjering av vedteken plan

 

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Klepp kommunestyre i møte den 24.03.2014 , sak 12/2014, vedteke "PlanID 8190 - Reguleringsplan(detalj)-Fritidsbebyggelse-Sele" med tilhøyrande bestemmelsar og planomtale.

Vedtaksdokument

Smartkommunekart med liste som viser alle dokumentene registrert i saken.

Forslag til plan med føresegner var lagt ut til offentleg ettersyn 06.01.14-17.02.14. Offentleg ettersyn vart varsla i annonse i Jærbladet den 06.01.14. Offentlege instansar, grunneigarar og naboar vart varsla via dette brevet datert 03.01.14 og via kommunen si nettside.

Kommunestyrevedtaket kan klagast til Fylkesmannen i Rogaland innan tre veker frå kunngjeringsdato. Eventuell klage må setjast fram skriftleg og sendast til Klepp kommune. Når det gjeld framsetting av klage vert det vist til kap 6. i forvaltningslova. Kommunen har etter forvaltningslova plikt til å rettleie ved eventuell klage.