Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Fredheim/Skråvegen

Varsel om oppstart av endring av gjeldene reguleringsplan 1070

 

Prosjektil Areal AS har gitt melding om endring av gjeldene reguleringsplan "1070- Reguleringsplan for området ved Fredheim". jfg §12-14 i plan og bygningsloven.  Planarbeidet omfatter gnr. 1 bnr. 178. Planområdet er på ca. 2,2 daa, og er avsatt som bolig i gjeldende reguleringsplan. Innenfor planavgrensningen er det i dag en enebolig og uthus som skal rives.  Reguleringsendringen åpner for endring av utnyttelsesgraden av tomten for å få en høyere grad av utnyttelse.

Klepp kommune har tildelt endringen ny planID og plannavn som følger : PlanID 1760-Reguleringsplan - Fredheim/Skråvegen. Forslag til kart, bestemmelser, planomtale og evt andre saksdokumter er nå tilgjengelig via smartportalen. 

Direktelink til smartportalen.

Evt innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes som merknad til :

Norconsult As v/Kjetil Medhus Postboks 130, 4065 Stavanger eller via epost til kjetil.medhus@norconsult.com innen 17 januar 2014

Evt merknader til reguleringsplanendringer vil bli vurdert og kommentert før planforslaget legges frem til behandling for Hovedutvalg for lokal utvikling