Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Reguleringsplanar

Varsel om regulering

 
 PlanID 1880 Idrettsvegen-Myrvegen Detalplan 16.10.2018
Ny hovedvannledning vest - IVAR Detaljplan 14.09.2018
PlanID 1860 Ny barneskule ved Kleppeloen Detaljplan 10.8.2018
PlanID 1870 Bustader Olav Hålandsveg Detaljplan 10.8.2018
PlanID 4320 G/S-veg Lalandsvegen - nordre del Regulering 8.6.2018
PlanID 1850 Kommunehus, kyrkje og aktivitetspark Regulering 22.6.2108
PlanID 4280 og planID 4310 - Anda Regulering 17.11.2017
Fv 505 Frøyland bru Detaljplan 06.07.2017
Reguleringsplan fv 44 Braut - Re PlanID 6310 Detaljplan 10.03.2017
Mindre bustadfelt Tu gnr/bnr 17/5 PlanID 6300 Detaljplan  28.08.2015

Offentleg ettersyn

PlanID 1840 Kornvegen 

 Detaljplan

 22.10.2018

PlanID 6320 - Lalandsvegen søre del Tu

 Regulering

 22.10.2018

PlanID 1810 - Jærevegen sentrum sør

 Regulering

 22.10.2018

Under behandling

PlanID 1780 Kleppheimen Prestevegen Detaljplan 09.02.2018
PlanID 1770 Kleppelundsvegen 1/1792 Reguleringsplan 15.01.2016

Nyleg vedtekne planar

PlanID 4300 - Industriområde TINE SA Detaljplan 19.11.2018
PlanID 4290 Industrivegen 1B og 1C Detaljplan 17.09.2108
PlanID 8170 - Gang og sykkelveg Orre - Hå Detaljplan 18.06.2018
PlanID 3510 - Orstad felt B1 Detaljplan 18.06.2018
PlanID 3530 - Kverneland Næringspark Detaljplan 13.03.2018

SMART-portalen

Reguleringsplanar og dokument tilhøyrande planane kan du og finne på: 

eByggWeb. 

eller

WebInnsyn.

Vedtekne planar eldre enn 6 månadar (vedtaksdato) finn du via SMART kartportalen.

Finne gjeldande plan for ein eigedom

Korleis finne gjeldande plan for ein eigedom

*Merk at dersom det fins fleire av mappene 'Navn:' under 'Planbehandlinger' under planinformasjonen, så kan det føreligge mindre endringar i planen. Ein bør då sjekke om desse endringane rører ved den aktuelle eigedommen. Mappene er sortert kronologisk, og siste endring ligg nedst.

Dersom det ikkje kjem opp nokon reguleringsplan for det aktuelle området, er området mest sannsynleg uregulert, eller du må søke på plannamn eller plannummer i WebInnsyn. Under fana 'Plansøk' i venstre kolonne kan ein hake av for 'gjeldende' under plantype kommuneplan (ev. kommunedelplan). Arealdelen til kommune(del)planen vil då vise i kartutsnittet.

I uregulerte område er det bestemmelsane til arealdelen til kommuneplanen som gjeld. Tiltak i uregulerte byggeområde er i utgangspunktet ikkje tillate, og søknad om tiltak kan medføra krav om regulering eller dispensasjon frå plankravet i kommuneplanen. For bl.a. LNFR-område og område for fritidseigedommar gjeld eigne bestemmelsar.

Kommuneplanen 2014 - 2025 (plankart og bestemmelsar m.m.) finn du her

Reguleringsplanar under arbeid

1. I eByggWeb vel du fana 'Plan- og byggesaker'.

2. Vel kartlaget 'Reguleringsplaner under arbeid'. Planområda viser på kartet.

3. Klikk på det aktuelle planområdet, og vel 'Vis detaljer' i vindauget som opnar seg.

På tidslinja nederst kan du sjå kor langt behandlinga av reguleringsplanen har kome. Ved å klikke på linja kan du få tilgang til saksdokument tilknytta milepælen.

SMART- Startpakke

Smartkommunane har standardisert sine krav til planmateriell. Det meste er felles for alle kommunar i Smartsamarbeidet. Spesielle krav for den enkelte kommune er skrive med kursiv.  

 

Bestilling av oppstartsmøte

Oppstartsmøte med kommunen er obligatorisk for å starte arbeid med private reguleringsplanar. Dette skjer via ein førespurnad til postmottak@klepp.kommune.noVed bestilling av oppstartsmøte vil planarbeidet få ein PlanID. Vi ber om å få oppgitt fakturaadresse i bestillinga av oppstartsmøte.

Malar for varselbrev, planomtale, planbestemmelse og sjekkliste ROS vil bli gjennomgått under oppstartsmøte, for å avklare omfanget av informasjon og dokumentasjon som kommunen kjem til å krevje. Adresseliste for kven som må varslast vil bli fastlagt under møte. Det er difor lurt å ha tenkt igjennom mogleg plangrense før møtestart, og ha med ei skisse av det. Varslingstekst vil og bli fastlagt under oppstartsmøte og oversendt etter møtet.

 

Bestilling av kartdata

Kartdata for planarbeidet kan bestillast i god tid før oppstartsmøte, via ein førespurnad til postmottak@klepp.kommune.no. Hugs å namngje rett fakturaadresse. Du kan få utlevert data for eit større område (til analysebruk og 3D), men du vil kun bli fakturert for data som er naudsynt for å fremja planen.

hoydedata.no kan ein laste ned høydedata (frå 2016) som punktsky eller grid til bruk ved prosjektering. (Meny for nedlasting finn du til venstre i skjermbiletet som kjem opp.)