Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Reguleringsplanar

Varsel om regulering

 
PlanID 4280 og planID 4310 - Anda Regulering 17.11.2017
PlanID 4300 Industriområde Tine SA Detaljplan 10.11.2017
PlanID 1840 Kornvegen 56 Detaljplan 30.10.2017
Fv 505 Frøyland bru Detaljplan 06.07.2017
Felles ungdomsskule Klepp og Time i Vardheia Områdeplan 26.04.2017
Reguleringsplan Jærvegen sentrum sør PlanID 1810 Områdeplan 05.04.2017
Reguleringsplan fv 44 Braut - Re PlanID 6310 Detaljplan 10.03.2017
Mindre bustadfelt Tu gnr/bnr 17/5 PlanID 6300 Detaljplan  28.08.2015
Orstadparken PlanID 3490 Områdeplan 04.08.2014

Offentleg ettersyn

PlanID 4290 Industrivegen 1b og 1 c

Detaljplan

09.03.2018

PlanID 1780 Kleppheimen Prestevegen

Detaljplan

09.02.2018

PlanID 3530 Kverneland næringspark

Detaljplan

22.1.2018

PlanID 1820 - Rundkøyring Solavegen - Jærhagen 

Detaljplan 

21.12.2017 

PlanID 1830 - Kleppevarden vest BK 18

Planendring

21.12.2017

Under behandling

PlanID 3510 Felt B1 Orstad Detaljplan 28.8.2017
PlanID 8170 - Gang- og sykkelveg fv 507 Orre-Hå Reguleringsplan 26.08.2016
PlanID 1770 Kleppelundsvegen 1/1792 Reguleringsplan 15.01.2016

Nyleg vedtekne planar

PlanID 1800 - Nyland Områdeplan 18.09.2017
PlanID 7060 N-14 Voll Detaljplan 18.09.2017
PlanID 1790 Ny kyrkje Kleppe Detalj 13.02.2017
Fritidsbustader Sele PlanId 8210 Detaljplan 20.06.2016
Gang- og sykkelveg Lalandsvegen PlanId 8200 Reguleringsplan 20.06.2016

SMART-portalen

Reguleringsplanar og dokument tilhøyrande planane kan du og finne på: 

eByggWeb. 

eller

WebInnsyn.

Vedtekne planar eldre enn 6 månadar (vedtaksdato) finn du via SMART kartportalen.

Finne gjeldande plan for ein eigedom

Korleis finne gjeldande plan for ein eigedom

*Merk at dersom det fins fleire av mappene 'Navn:' under 'Planbehandlinger' under planinformasjonen, så kan det føreligge mindre endringar i planen. Ein bør då sjekke om desse endringane rører ved den aktuelle eigedommen. Mappene er sortert kronologisk, og siste endring ligg nedst.

Dersom det ikkje kjem opp nokon reguleringsplan for det aktuelle området, er området mest sannsynleg uregulert, eller du må søke på plannamn eller plannummer i WebInnsyn. Under fana 'Plansøk' i venstre kolonne kan ein hake av for 'gjeldende' under plantype kommuneplan (ev. kommunedelplan). Arealdelen til kommune(del)planen vil då vise i kartutsnittet.

I uregulerte område er det bestemmelsane til arealdelen til kommuneplanen som gjeld. Tiltak i uregulerte byggeområde er i utgangspunktet ikkje tillate, og søknad om tiltak kan medføra krav om regulering eller dispensasjon frå plankravet i kommuneplanen. For bl.a. LNFR-område og område for fritidseigedommar gjeld eigne bestemmelsar.

Kommuneplanen 2014 - 2025 (plankart og bestemmelsar m.m.) finn du her

Reguleringsplanar under arbeid

1. I eByggWeb vel du fana 'Plan- og byggesaker'.

2. Vel kartlaget 'Reguleringsplaner under arbeid'. Planområda viser på kartet.

3. Klikk på det aktuelle planområdet, og vel 'Vis detaljer' i vindauget som opnar seg.

På tidslinja nederst kan du sjå kor langt behandlinga av reguleringsplanen har kome. Ved å klikke på linja kan du få tilgang til saksdokument tilknytta milepælen.

SMART- Startpakke

Smartkommunane har standardisert sine krav til planmateriell. Det meste er felles for alle kommunar i Smartsamarbeidet. Spesielle krav for den enkelte kommune er skrive med kursiv.  

 

Bestilling av oppstartsmøte

Oppstartsmøte med kommunen er obligatorisk for å starte arbeid med private reguleringsplanar. Dette skjer via ein førespurnad til postmottak@klepp.kommune.noVed bestilling av oppstartsmøte vil planarbeidet få ein PlanID. Vi ber om å få oppgitt fakturaadresse i bestillinga av oppstartsmøte.

Malar for varselbrev, planomtale, planbestemmelse og sjekkliste ROS vil bli gjennomgått under oppstartsmøte, for å avklare omfanget av informasjon og dokumentasjon som kommunen kjem til å krevje. Adresseliste for kven som må varslast vil bli fastlagt under møte. Det er difor lurt å ha tenkt igjennom mogleg plangrense før møtestart, og ha med ei skisse av det. Varslingstekst vil og bli fastlagt under oppstartsmøte og oversendt etter møtet.

 

Bestilling av kartdata

Kartdata for planarbeidet kan bestillast i god tid før oppstartsmøte, via ein førespurnad til postmottak@klepp.kommune.no. Hugs å namngje rett fakturaadresse. Du kan få utlevert data for eit større område (til analysebruk og 3D), men du vil kun bli fakturert for data som er naudsynt for å fremja planen.

hoydedata.no kan ein laste ned høydedata (frå 2016) som punktsky eller grid til bruk ved prosjektering. (Meny for nedlasting finn du til venstre i skjermbiletet som kjem opp.)