Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Reguleringsplanar

Varsel om regulering

 
PlanID 2020007 Detaljregulering for felt B29 Tjøtta Detaljplan 27.10.2020
PlanID 4280 - Områdeplan - Anda Områdeplan 15.03.2020
PlanID 2019007 Orstad hageby Detaljplan 30.08.2019

Høyring - mindre endring av reguleringsplan

 PlanID 5040 - Reguleringsplan for Pollestadomdrået  Endring  22 01 2021

Offentleg ettersyn

PlanID 1860 - Konsekvensutgreiing - barneskule Kleppeloen

Planbeskrivelse

05.02.2021

PlanID 2020005 - Kommunehus og kyrkje

Detaljregulering

05.02.2021

PlanID 2019010 - Tuhagen B1 - Tu  

Detaljregulering 

30.12.2020 

Under behandling

PlanID 3540 - Frøyland bru Detaljplan 17.08.2020
PlanID 1880 - Idrettsvegen - Myrvegen Detaljplan 25.05.2019

Nyleg vedtekne planar

PlanID 1880 - Idrettsvegen-Myrvegen Detaljregulering 21.12.2020
PlanID 8150 - Endring - Øksna bruk Detaljregulering 15.12.2020
PlanID 2210 - Endring av reguleringsplan for Sørhellet Endring 27.10.2020
PlanID 2020002 - Bore kyrkje og gravplass med tilhøyrande anlegg Detalajplan 16.11.2020
PlanID 6270 - Områdeplan for Tjøtta B27 og B29 Endring 22.09.2020
PlanID 8220 - Hovedvannledning vest IVAR Detaljplan 22.06.2020
PlanID 2019016 - Loen  Detaljplan 11.05.2020
PlanID 1860 - Ny barneskule ved Kleppeloen * Detaljplan 11.05.2020
PlanID 2019017 - Industrivegen Klepp stasjon Endring 11.05.2020
PlanID 4320 Gang- og sykkelveg langs fv 252 Lalandsvegen-Nordre del-Klepp stasjon Detaljplan 17.02.2020

SMART-portalen

Krav til innsendelse av planforslag


Planer skal utarbeides i henhold til plan- og bygningslov vedtatt 27.06.2008, departementets veiledere og nasjonal produktspesifikasjon. Se www.planlegging.no og www.regjeringen.no/kartforskriften. Se også regionale planer på Fylkeskommunens hjemmeside www.rogfk.no/Planer-og-prosjekter/Regionalplaner.


På kommunens hjemmeside finner du kopi av kommuneplanen med bestemmelser for parkering, uterom, lekeplasser mv. Kommuneplan 2015-2027.

Innlevert materiell skal for øvrig tilfredsstille følgende krav:
1 Reguleringsplan. Kartet skal hvis ikke annet avtales i oppstartsmøtet, lages i målestokk 1:1000. Det skal leveres målholdig pdf med tittelfelt, samt plandata i gjeldende SOSIformat. Kartutsnittet skal være så stort at leseren ut fra gatenavn og omkringliggende bygninger får ett godt inntrykk av hvor området er lokalisert.
2 Reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse skal leveres i word-format, i henhold til vedlagte mal.
3 Vedlegg til planbeskrivelsen, konsekvensutredning (KU), ROS-analyse og sjekkliste ROS skal leveres i pdf-format. ROS-analyse: Sjekkliste skal brukes som en kontroll i forhold til hendelser som kan skje. Dersom det er tvil om farenivået, skal disse risikoene utredes spesielt, evt. med egne rapporter der dette er nødvendig. KU: Konsekvensutredninger skal utføres i henhold til forskrift om konsekvensutredninger, for de tiltak hvor det utløses krav til slik utredning. I utredningen skal det fremkomme hvorfor krav om konsekvensutredning utløses, beskrivelse av dagens situasjon (0- alternativ), beskrivelse av alternative forslag, konsekvenser av forslaget og avbøtende tiltak. Vurderingene skal være etterprøvbare og det skal tydelig fremgå hvordan konsekvensene er vektet. Kildehenvisninger skal tas med.
4 PDF- kart/illustrasjoner skal være riktig orientert i forhold til tekst, nordvendt og med lesbar tekst i A4/A3-format
5 Kopi av melding om oppstart og mottatte merknader leveres i pdf.
6 Sjekkliste SOSI–kontroll, med dokumentasjon av egenkontroll.
7 Nødvendige illustrasjoner og dokumentasjon i henhold til avtale på oppstartsmøtet leveres i pdf-format.

Alle illustrasjoner skal vise maksimal utnyttelse som er realistisk og gjennomførbart. Følgende skal som regel vedlegges:
• Illustrasjonsplan som viser maksimal utnyttelse
• Fotomontasjer og/eller 3D med omkringliggende bebyggelse
• Sol-/skyggeanalyse som viser konsekvenser for nabobebyggelse
• Støyanalyse
• Renovasjonsteknisk plan
• Transportanalyse/mobilitetsplan
• Rammeplan vann og avløp

 

Reguleringsplanar og dokument tilhøyrande planane kan du og finne på: 

eByggWeb. 

eller

WebInnsyn.

Vedtekne planar eldre enn 6 månadar (vedtaksdato) finn du via SMART kartportalen.

Finne gjeldande plan for ein eigedom

Korleis finne gjeldande plan for ein eigedom

*Merk at dersom det fins fleire av mappene 'Navn:' under 'Planbehandlinger' under planinformasjonen, så kan det føreligge mindre endringar i planen. Ein bør då sjekke om desse endringane rører ved den aktuelle eigedommen. Mappene er sortert kronologisk, og siste endring ligg nedst.

Dersom det ikkje kjem opp nokon reguleringsplan for det aktuelle området, er området mest sannsynleg uregulert, eller du må søke på plannamn eller plannummer i WebInnsyn. Under fana 'Plansøk' i venstre kolonne kan ein hake av for 'gjeldende' under plantype kommuneplan (ev. kommunedelplan). Arealdelen til kommune(del)planen vil då vise i kartutsnittet.

I uregulerte område er det bestemmelsane til arealdelen til kommuneplanen som gjeld. Tiltak i uregulerte byggeområde er i utgangspunktet ikkje tillate, og søknad om tiltak kan medføra krav om regulering eller dispensasjon frå plankravet i kommuneplanen. For bl.a. LNFR-område og område for fritidseigedommar gjeld eigne bestemmelsar.

Kommuneplanen 2014 - 2025 (plankart og bestemmelsar m.m.) finn du her

Reguleringsplanar under arbeid

1. I eByggWeb vel du fana 'Plan- og byggesaker'.

2. Vel kartlaget 'Reguleringsplaner under arbeid'. Planområda viser på kartet.

3. Klikk på det aktuelle planområdet, og vel 'Vis detaljer' i vindauget som opnar seg.

På tidslinja nederst kan du sjå kor langt behandlinga av reguleringsplanen har kome. Ved å klikke på linja kan du få tilgang til saksdokument tilknytta milepælen.

 

Bestilling av kartdata

Kartdata for planarbeidet kan bestillast i god tid før oppstartsmøte, via ein førespurnad til postmottak@klepp.kommune.no. Hugs å namngje rett fakturaadresse. Du kan få utlevert data for eit større område (til analysebruk og 3D), men du vil kun bli fakturert for data som er naudsynt for å fremja planen.

hoydedata.no kan ein laste ned høydedata (frå 2016) som punktsky eller grid til bruk ved prosjektering. (Meny for nedlasting finn du til venstre i skjermbiletet som kjem opp.)